Regulamin

Regulamin RabatNaAuto.pl:
SŁOWNIK POJĘĆ:
SERWIS – Serwis internetowy www.rabatnaauto.pl, którego właścicielem jest YY, ul. Redłowska 39B/7, 81-450 Gdynia, NIP: 5821583815, REGON 221683060 który to serwis zamieszcza ogłoszenia dotyczące sprzedaży pojazdów, a w ramach którego to serwisu Użytkownik może te ogłoszenia przeglądać;
UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z Serwisu;
OGŁOSZENIE – ogłoszenie dotyczące sprzedaży pojazdu opublikowane przez serwis www.rabatnaauto.pl będące zaproszeniem do składania zapytań ofertowych;
SPRZEDAJĄCY – osoba fizyczna bądź prawna (w tym osoby prawne zajmujące się profesjonalną sprzedażą pojazdów jak dealerzy samochodów nowych bądź używanych) będąca zbywcą pojazdu;
POJAZD – pojazd mechaniczny w tym przede wszystkim: samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, autobus, naczepa, przyczepa, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza;
STRONY UMOWY – Strony umowy sprzedaży pojazdu;;
REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu www.rabatnaauto.pl;

1. Serwis zajmuje się pośrednictwem w zawieraniu umów sprzedaży pojazdów.
2. Użytkownik zainteresowany kupnem Pojazdu zobowiązuje się do udzielenia serwisowi pełnomocnictwa z prawem substytucji do reprezentowania go we wszelkich sprawach zmierzających do nabycia pojazdu, przede wszystkim do reprezentowania Użytkownika przed Sprzedającym, do odbioru korespondencji od ww. podmiotu, a także do reprezentowania przed wszelkimi organami administracji w zakresie dotyczącym nabycia Pojazdu.
3. Serwis nie udziela gwarancji na sprzedane pojazdy, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi oraz gwarancji dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem Ogłoszenia. Gwarancji udziela Sprzedający zgodnie z zapisami polskiego prawa i własną polityką gwarancyjną.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Ogłoszenia.
5. Ogłoszenia zawarte w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert. Nie stanowią zatem oferty w rozumieniu artykułu 66. Kodeksu cywilnego.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Ogłoszeń, jednakże dokłada wszelkich starań, by Ogłoszenia prezentowane w Serwisie były aktualne.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działań osób trzecich, w tym osób fizycznych, prawnych, jak i organów administracji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów zawartych przez Użytkownika ze Sprzedającym mających związek z danym Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Sprzedającego oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, wady fizyczne i prawne, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych Serwisowi przez Sprzedającego, a także zdolność Stron do realizacji transakcji. Serwis nie odpowiada za dostarczenie Pojazdu niezgodnego z zamówieniem, jeśli powstały błąd nie leżał po stronie Serwisu, lecz po stronie osób trzecich, a ponadto Serwis nie odpowiada za działania Sprzedającego, w szczególności za rzetelność i prawdziwość udzielanych przez Sprzedających informacji o Pojazdach.
9. Uzyskanie ceny wskazanej w ogłoszeniu, może być uwarunkowane spełnieniem odpowiednich wymogów stawianych przez Sprzedającego.
10. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji stanu Pojazdu oraz jego zgodności z zamówieniem podczas odbioru.
11. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z kupna Pojazdu, jeśli dostarczony Pojazd jest niezgodny z zamówieniem lub jeśli termin dostawy przedłużył się o ponad 50% od terminu założonego podczas ofertowania, nie mniej jednak niż 21 dni, chyba, że zadziałał czynnik losowy, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, bądź odpowiedzialność ponoszą obie strony.
12. Użytkownik Serwisu w momencie skontaktowania się (w dowolnej formie) z Serwisem wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i/lub firmowych, a także na ich przekazywanie Sprzedającemu, którego pojazdem jest zainteresowany. Dane te podawane są dobrowolnie i przysługuje do nich prawo dostępu oraz prawo ich poprawiania, jednakże niepodanie danych uniemożliwia realizację usług Serwisu. Serwis działa w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tzw. klauzula prawnie usprawiedliwionego celu), jednakże Serwis zastrzega sobie prawo do żądania informacji niezbędnych do prawidłowego działania serwisu i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa Użytkownikowi.
13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami, a korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
14. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu danych, w tym przede wszystkim zdjęć i opisu Pojazdów wymaga każdorazowo zgody Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w ramach działalności komercyjnej, w tym innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
15. Dostęp do Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
16. Serwis ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności indywidualnego informowania osób, których dane posiada i które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym w sprawach polityki prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Serwisu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, natomiast sądem właściwym miejscowo w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla operatora Serwisu.
18. Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby operatora Serwisu, bądź e-mailem: kontakt@rabatnaauto.pl.